PHẦN MỀM QUẢN LÍ HIỆU CHUẨN CMX

    Phần mềm Beamex CMX hỗ trợ quá trình lên kế hoạch, quản lí, phân tích và lưu trữ toàn bộ quá trình hiệu chuẩn, có độ bảo mật cao và hiệu quả, kể cả ngành công nghiệp có độ khắt khe cao.